Regulamin Czasopisma

Regulamin Czasopisma „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej”

1. Rocznik „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej” jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu  Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
2. Czasopismo wydawane jest w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, a obie wersje są tożsame.
3. Autorami artykułów mogą być studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowi i innych ośrodków akademickich. Każdy Autor ma prawo do publikacji jednego artykułu w danym numerze czasopisma.
4. W skład Komitet Redakcyjnego wchodzą członkowie Studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej, działającego w Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Komitet Redakcyjny powołuje Redaktor Naczelny.
5. Tematyka każdego numeru czasopisma ustalana jest przez Komitet Redakcyjny i podawana do wiadomości poprzez ogłoszenie zamieszone na stronie internetowej Koła oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Redaktor Naczelny powołuje Redaktora Tematycznego danego numeru czasopisma.
6. W Zeszytach Naukowych Pedagogiki Specjalnej publikowane są: artykuły o charakterze empirycznym, artykuły przeglądowe, wywiady, sprawozdania.
7. Komitet Redakcyjny i Redaktor Naczelny dokonuje wstępnej oceny nadesłanych planów ramowych artykułów pod względem adekwatności tematyki oraz zastrzega sobie prawo do odrzucenia proponowanych tematów. Termin nadsyłania planów ramowych zostaje podany odpowiednio wcześnie i jest nieprzekraczalny. Nadesłane po terminie propozycje nie będą rozpatrywane.
8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Redaktor Naczelny wybiera te, które spełniają wszelkie kryteria. Autorzy zostaną poinformowani drogą mailową o podjętej decyzji.
9. Komitet Redakcyjny i Redaktor Naczelny określa ostateczny termin nadsyłania artykułów, który zostanie podany drogą mailową. Termin ten jest nieprzekraczalny. Artykuły nadesłane po terminie nie zostaną opublikowane.
10. Przesłane artykuły winny być zgodne z tematyką zawartą w planie ramowym artykułu oraz spełniać wymogi formalne podane przez Komitet Redakcyjny.
11. Komitet Redakcyjny i Redaktor Naczelny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów, których temat zostanie zmieniony bez wcześniejszej konsultacji lub niespełniających wymogów formalnych.
12. Autorzy otrzymują jeden egzemplarz wersji papierowej czasopisma.
13. Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej są czasopismem bezpłatnym.
14. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet Redakcyjny i Redaktor Naczelny.