nr 1/2017 (10)

zeszyty7

 

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalne nr 1/2017 (10)

Myśl pedagogiczna Marii Grzegorzewskiej

Cały numer: PDF

 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
………………………………………………………………………………………………… 9 PDF

I. Pedagogika Marii Grzegorzewskiej w świetle literatury przedmiotu

Bernadetta Olszówka, Urszula Gwóźdź
Maria Grzegorzewska jako twórca polskiej pedagogiki specjalnej
……………………………………………………………………………………………….. 11 PDF

Marcin Wziątek
Maria Grzegorzewska – filar polskiej pedagogiki specjalnej
……………………………………………………………………………………………….. 16 PDF

Hanna Fiołka
Człowieczeństwo podstawą budowania autorytetu moralnego w ujęciu Marii
Grzegorzewskiej
……………………………………………………………………………………………….. 23 PDF

Anna Dziuba
Godność osoby z niepełnosprawnością w ujęciu Marii Grzegorzewskiej
……………………………………………………………………………………………….. 32 PDF

Karolina Kilar
Założenia Marii Grzegorzewskiej a współczesne paradygmaty w pedagogice specjalnej
……………………………………………………………………………………………….. 37 PDF

Dominika Bek
Obraz osoby upośledzonej umysłowo w ujęciu Marii Grzegorzewskiej
……………………………………………………………………………………………….. 43 PDF

Sylwia Caputa
Pedagogika rewalidacyjna dla osób upośledzonych umysłowo z perspektywy Marii Grzegorzewskiej
……………………………………………………………………………………………….. 52 PDF

Magdalena Skalny
Idee surdopedagogiczne Marii Grzegorzewskiej
……………………………………………………………………………………………….. 58 PDF

Agata Cierniak
Myśl surdopedagogiczna z perspektywy Marii Grzegorzewskiej
……………………………………………………………………………………………….. 66 PDF

Adrianna Wojciechowska
Klasyfikacja uszkodzeń słuchu Marii Grzegorzewskiej na tle współczesnych klasyfikacji
……………………………………………………………………………………………….. 72 PDF

Paulina Goździewicz
Tyflopedagogika w ujęciu Marii Grzegorzewskiej
……………………………………………………………………………………………….. 78 PDF

Edyta Osękowska
Niedostosowanie społeczne młodzieży w ujęciu Marii Grzegorzewskiej
……………………………………………………………………………………………….. 86 PDF

Joanna Kurek
Życie i praca naukowo – badawcza Marii Grzegorzewskiej jako przykład i inspiracja dla studentów pedagogiki specjalnej
……………………………………………………………………………………………….. 94 PDF

Justyna Badeńska, Aleksandra Guzik
Listy Marii Grzegorzewskiej jako narzędzie wspierające pracę pedagoga
……………………………………………………………………………………………… 101 PDF

II. Pedagogika Marii Grzegorzewskiej w świetle badań empirycznych

Anna Michalczyk
Człowieczeństwo młodego pedagoga specjalnego w oczach Marii Grzegorzewskiej
……………………………………………………………………………………………… 107 PDF

Angelika Siepak
Idee Marii Grzegorzewskiej w percepcji studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
……………………………………………………………………………………………… 125 PDF

Justyna Badeńska, Aleksandra Guzik
Przesłanie Marii Grzegorzewskiej zawarte w „Listach do młodego nauczyciela” w opinii pedagogów
……………………………………………………………………………………………… 135 PDF

Urszula Gwóźdź, Bernadetta Olszówka
Obraz Marii Grzegorzewskiej w percepcji studentów kierunków pedagogicznych
……………………………………………………………………………………………… 143 PDF

Izabela Glac
Koncepcja pedagogiki leczniczej Marii Grzegorzewskiej w opiniach studentów pedagogiki specjalnej
……………………………………………………………………………………………… 149 PDF

III. Wywiady

Karolina Kilar
Maria Grzegorzewska we wspomnieniach uczniów Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej
……………………………………………………………………………………………… 159 PDF