nr 1/2016 (9)

zeszytynaukowe9

 

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalne nr 1/2016 (9)

Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością

Cały numer: PDF

 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
………………………………………………………………………………………………… 5 PDF

I. Wsparcie społeczne w świetle literatury przedmiotu

Paulina Goździewicz
Znaczenie wsparcia emocjonalnego w procesie rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością
………………………………………………………………………………………………… 9 PDF

Magdalena Skalny
Deficyty wsparcia społecznego dotyczące osób niesłyszących na przestrzeni wieków
……………………………………………………………………………………………….. 18 PDF

Malwina Kocoń
Dostęp do informacji i kultury jako forma wsparcia osób głuchych w Polsce
……………………………………………………………………………………………….. 28 PDF

Michał Karasiński
Wolontariat w Krakowie – charakterystyka instytucji i organizacji wspomagających osoby niepełnosprawne
……………………………………………………………………………………………….. 38 PDF

Klaudia Rosiek
Wsparcie społeczne dla rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne
……………………………………………………………………………………………….. 47 PDF

Justyna Badeńska, Aleksandra Guzik
Klasy integracyjne jako forma wsparcia społecznego
……………………………………………………………………………………………….. 56 PDF

Anna Dziuba
Wsparcie społeczne dla dzieci z autyzmem na przykładzie Metody 3i
……………………………………………………………………………………………….. 62 PDF

Karolina Kilar
Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” jako przykład wsparcia dla osób z niepełnosprawnością
……………………………………………………………………………………………….. 68 PDF

II. Wsparcie społeczne w świetle badań empirycznych

Małgorzata Grabowska
Postawy dziewcząt niedostosowanych społecznie wobec osób z dysfunkcją narządu ruchu jako czynnik modelujący wsparcie społeczne
……………………………………………………………………………………………….. 73 PDF

Katarzyna Lichtańska
Wsparcie informacyjne jako determinant powodzenia procesu rewalidacji dziecka z niepełnosprawnością
……………………………………………………………………………………………….. 90 PDF

Izabella Chronowska-Benedyk
Wsparcie społeczne rodzin z rzadkimi zespołami genetycznymi na przykładzie rodzin z zespołem Phelan-McDermid
……………………………………………………………………………………………… 102 PDF

Monika Adamczyk
Wsparcie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym – wielość metod stosowanych w rehabilitacji. Studium indywidualnego przypadku
……………………………………………………………………………………………… 114 PDF

III. Wywiady

Anna Ceglarek
Wsparcie społeczne w percepcji rodzica i prezesa stowarzyszenia
……………………………………………………………………………………………… 121 PDF