Wytyczne dla autorów

WYMOGI WYDAWNICZE

Wymogi dotyczące planu ramowego artykułu
1. Plan ramowy powinien być nadesłany w terminie określonym przez Komitet Redakcyjny i Redaktora Naczelnego. Termin ten jest nieprzekraczalny.
2. Plan ramowy winien zawierać:

 • proponowany temat artykułu,
 • określenie charakteru artykułu: empiryczny, przeglądowy lub wywiad,
 • ramowy plan tekstu,
 • bibliografię.

3. Ostateczna decyzja o tym, czy proponowana tematyka artykułu została zaakceptowana należy do Komitetu Redakcyjnego i Redaktor Naczelny.

Wymogi formalne dotyczące przygotowania artykułów
1. Artykuły powinny być przesłane do Redakcji w formie elektronicznej.
2. Artykuły przygotowane niezgodnie z poniższymi wymogami, będą odsyłane Autorom.
3. Praca musi być napisana czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 punktów, z odstępem między wierszami wynoszącym 1,5. Marginesy na każdej stronie powinny wynosić 2,5 cm. Tekst musi być wyrównany do lewego i prawego marginesu (wyjustowany), pisany jednolicie czarną czcionką. Nie należy stosować rozstrzelania, podkreśleń linią ciągłą ani pogrubień (możliwe jest wytłuszczanie tytułów i podtytułów). Akapity należy rozpoczynać za pomocą odpowiedniego wcięcia w edytorze tekstu, zamiast używać znaków Enter. Ostateczny plik powinien być zapisany w formatach DOC lub DOCX.”
4. Całkowita objętość pracy, obejmująca zarówno część oryginalną, jak i przeglądową, włączając w to tabele, rysunki, bibliografię, nie może przekraczać 20 standardowych stron. Natomiast prace innych rodzajów, takie jak sprawozdania z konferencji, recenzje itp., powinny mieścić się w zakresie 5 standardowych stron.

5. Układ artykułu:

 • imię i nazwisko autora (autorów),
 • rok i kierunek studiów/stopień naukowy i afiliacja, adres e-mail do korespondencji,
 • nr ORCID
 • tytuł artykułu w języku polskim,
 • tytuł artykułu w języku angielskim
 • tekst główny,
 • abstrakt w języku polskim (150-300 znaków ze spacjami),
 • słowa kluczowe w języku polskim (3-6),
 • abstrakt w języku angielskim (150-300 znaków ze spacjami),
 • słowa kluczowe w języku angielskim (3-6),
 • bibliografia,
 • netografia.

6. Zamieszczane w artykule cytaty muszą być opatrzone informacją bibliograficzną.
7. Przypisy bibliograficzne. Zasady przywoływania prac w tekście muszą być zgodne ze standardem edytorskim APA:

Praca jednego autora Nowak (2023)…

…(Nowak, 2023).

Praca dwóch autorów Zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji.Nowak i Kowalski (2023)…

…(Nowak, Kowalski, 2023).

Praca od 3 do 5 autorów Przywołując pracę po raz pierwszy należy podać nazwiska wszystkich autorów.

Nowak, Kowalski i Żuk (2023)…

…(Nowak, Kowalski, Żuk, 2023).

Przy kolejnych odwołaniach do tej samej pracy można zastosować określenie “i współpracownicy’.

Nowak i współpracownicy (2023)…

…(Nowak i in., 2023).

Praca sześciu lub więcej autorów Należy wymienić nazwisko tylko pierwszego autora, zarówno, gdy praca cytowana jest po raz pierwszy jak i w późniejszych przywołaniach.

Nowak i in. (2023)…

…(Nowak i in., 2023).

Powołując się na kilka prac tego samego autora, wydanych w tym samym roku, po dacie podajemy oznaczenia a, b, c.

Przykład: (Nowak, 2023a, 2023b, 2023c).

8. Umieszczane w artykule tabele należy numerować kolejno w całym tekście za pomocą cyfr arabskich, tytuł tabeli należy zapisać kursywą, zaś słowo tabela i jej numer – zwyczajną czcionką. Tytuł tabeli powinien być umieszczony nad samą tabelą, a numeracja i tytuł nie powinny być zakończone kropką.

Przykład:

Tabela 1 Wzrost liczby urodzeń dzieci z zespołem Downa wraz z wiekiem matki

Wiek matki    Liczba urodzeń dzieci z zespołem Downa do ogólnej liczby urodzeń
przed 20. r. ż. mniej niż 1 na 2000
20-30 r. ż. mniej niż 1 na 1500
30-34 r. ż. około 1 na 750-880
35-40 r. ż. około 1 na 280-290
40-44 r. ż. około 1 na 130-150
ponad 45 r. ż. około 1 na 20-65

Źródło: Lausch-Żuk (1991, s. 259)

9.Umieszczane w artykule rysunki należy numerować za pomocą cyfr arabskich, z tytułem rysunku w czcionce standardowej, natomiast słowo „Rysunek” i jego numer w kursywie. Tytuł rysunku powinien być umieszczony pod samym rysunkiem, a numeracja powinna być wprowadzona za pomocą cyfr arabskich. W tytule należy postawić kropkę po numerze oraz na końcu tytułu. Tytuł powinien być umieszczony bezpośrednio po słowie „Rysunek” i jego numerze, czyli w tym samym wierszu.
10. Bibliografię należy umieścić na końcu pracy, zestawić według kolejności alfabetycznej i ponumerować. Wszystkie publikacje wymienione w bibliografii muszą mieć odwołanie w tekście.
11. Opisu bibliograficznego należy dokonać według poniższych wskazówek:

Książka:

Nazwisko, X., Nazwisko, X. Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład: Plutecka, K. (2006). Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Książka napisana pod redakcją:

Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład: Plutecka, K., Gagat-Matuła, A. (red.). (2023). Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacją w środowisku rodzinnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rozdział w pracy zbiorowej:

Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład: Plutecka, K. (2023). O miłości rodzicielskiej. W: K. Plutecka, A. Gagat-Matuła (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacją w środowisku rodzinnym (s. 15-28). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Artykuł w czasopiśmie:

Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu), strona początku–strona końca.

Przykład: Majewicz, P. (2023). ICD-11 – implikacje w badaniach i prakty- ce psychologiczno-pedagogicznej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 42(1), 123–139.

11. Wykorzystywane w artykule źródła internetowe, powinny być wiarygodne. Należy je zapisać w netografii, podając datę dostępu do strony. Opisu netografii należy dokonać w następujący sposób:

W przypadku tekstu na stronie internetowej, który nie jest artykułem w czasopiśmie, książką ani rozdziałem w książce – należy podać autora, datę publikacji (jeśli jest znana), tytuł, a następnie adres strony internetowej:

Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. https://xxxxx

Jeżeli data publikacji tekstu znajdującego się na stronie internetowej nie jest znana, należy w miejscu daty wpisać b.d. oraz wskazać datę pobrania tekstu, używając sformułowania Pobrane dokładna data z: adres strony internetowej (bez kropki na końcu):

Nazwisko, X. (b.d.). Tytuł tekstu. Pobrane dzień miesiąc rok z: https://xxxxx

12. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet Redakcyjny i Redaktor Naczelny.